Prosimy o wsparcie działalności naszego zespołu „Łastiwoczka”

[PL]
Szanowni Miłośnicy kultury łemkowskiej i ŁZPiT Łastiwoczka
Jak zapewne już wiecie, Stowarzyszenie Łemków nie otrzymało wsparcia finansowego z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na szereg działalności w 2024 r., w tym na działalność Zespołu Pieśni i Tańca Łastiwoczka. Wsparcie, jakie udzielało nam Ministerstwo nigdy nie pokrywało naszego zapotrzebowania i zawsze musieliśmy szukać dodatkowych źródeł dofinansowywania, ale brak podstawowej dotacji powoduje, że nie jesteśmy w stanie funkcjonować tak, jak do tej pory.

Zapotrzebowanie finansowe Zespołu jest ogromne. Zespół składa się z grupy dziecięcej, młodzieżowej i najstarszej grupy śpiewaczej i jest nas ok. 80 osób. Reprezentując kulturę łemkowską w niezmienionej formie potrzebujemy wiernie odwzorowanych strojów, wciąż się zużywających, reprezentatywna grupa młodzieżowa potrzebuje doskonalić choreografię podczas warsztatów wyjazdowych, a udział Zespołu w festiwalach i wydarzeniach kulturowych zarówno w Kraju jak i za granicą wymaga opłacenia środków transportowych.

Łastiwoczka przez wszystkie lata działalności wznosiła się wysoko. To zespół o ogromnym znaczeniu kulturowym nie tylko dla społeczności łemkowskiej. Certyfikat CIOFF, organizacji będącej członkiem UNESCO, upoważniał ZPiT Łastiwoczka do reprezentowania Polski w zakresie dziedzictwa kulturowego. Nagroda im. Oskara Kolberga, jaką Zespół otrzymał w 2023 r. za zasługi dla kultury ludowej było ukoronowaniem działalności Zespołu, a nagroda ta to najwyższe oznaczenie w tej dziedzinie. Tym bardziej niezrozumiały jest fakt, że Łastiwoczce zostały podcięte skrzydła, skazując Zespół na degradację.

Od początku swojej działalności ZPiT Łastiwoczka, tj, od 2000 r. Stowarzyszenie Łemków nie spotkała podobna sytuacja. Brak środków finansowych może poważnie ograniczyć działalność Zespołu, dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie finansowe. Nigdy nie korzystaliśmy z tej formy finansowania i nie jest to dla nas komfortowe, ale dzięki temu będziemy w stanie utrzymać moc kultury łemkowskiej i jej transmisję międzypokoleniową.

Wpłać na zrzutkę ►

 

 

 

 

[ENG]
Dear lovers of Lemko culture and Łastivochka Song and Dance Ensemble
As you probably already know, the Lemko Association did not receive financial support from the Ministry of the Interior and Administration for a number of activities in 2024, including the activities of the Łastivochka Song and Dance Ensemble. The support provided by the Ministry never covered our needs and we always had to look for additional sources of funding, but the lack of a basic subsidy means that we are unable to function as before.

The financial needs of the Team are enormous. The group consists of a children’s group, a youth group and the oldest singing group and there are about 80 of us. Representing the Lemko culture in an unchanged form, we need faithfully reproduced costumes that are constantly worn out, the representative youth group needs to improve its choreography during field workshops, and the participation of the Ensemble in festivals and cultural events requires paying for transport.

Łastivochka has risen high throughout all its years of activity. This is a band of great cultural importance, not only for the Lemko community. The CIOFF certificate, an organization that is a member of UNESCO, authorizes Łastiwoczka Song and Dance Ensemble to represent Poland in the field of cultural heritage. Award named after The Oskar Kolberg Award, which the Ensemble received in 2023 for services to folk culture, was the crowning achievement of the Ensemble’s activities, and this award is the highest distinction in this field. What is even more incomprehensible is the fact that Łastiwoczka’s wings were clipped, condemning the Ensemble to relegation.

Since the beginning of the activity of Łastiwoczka Song and Dance Ensemble, i.e. since 2000, the Lemko Association has not encountered a similar situation. Lack of financial resources may seriously limit the activities of the Ensemble, which is why we are asking you for financial support. We have never used this form of financing and it is not comfortable for us, but thanks to this we will be able to maintain the power of Lemko culture and its intergenerational transmission.

 

Donate to the collection ►