Konkurs

KONKURS NA LOGO ORAZ FAVICON ZPiT 'ŁASTIWOCZKA’

ZAPRASZAMY DO KONKURSU POLEGAJĄCEGO NA ZAPROJEKTOWANIU LOGO ORAZ FAVICON DLA NASZEGO ZESPOŁU

lem. ЛАСТІВОЧКА (Łastiwoczka) = pol. Jaskółeczka

Co to jest „logo”?

LOGO to znak graficzny spełniający rolę informacyjną, poprzez skrótowe, ale łatwo zauważalne i łatwo zapamiętywane przedstawienie symbolu instytucji lub organizacji. LOGO musi być przede wszystkim czytelne, dlatego powinno mieć niezbyt skomplikowane kształty oraz niewielką liczbę kolorów.

Co to jest „favicon”?

FAVICON (ang. favorites icon: ikona ulubionych) – ikona, która pojawia się przed adresem w polu adresowym przeglądarki internetowej lub na karcie z otwartą stroną www. Ikona ta ma postać obrazka 16×16 lub 32×32 pikseli.

 

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO I IDENTYFIKACJĘ GRAFICZNĄ
ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „ŁASTIWOCZKA” Z PRZEMKOWA

§ I Organizator:
Koło Stowarzyszenia Łemków w Przemkowie przy ul. Plac targowy 1

§ II Cel konkursu:
zaprojektowanie i wyłonienie najlepszego znaku i identyfikacji graficznej Zespołu Pieśni i Tańca „Łastiwoczka” z Przemkowa oraz, rozwijanie kreatywności i zdolności plastycznych, wzmacnianie więzi z zespołem i organizacją.

§ III Przeznaczenie znaku:
do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych itp. Znak ten (logo) będzie wykorzystywany na plakatach, papierze firmowym czy innych drukach wydawanych przez koło Stowarzyszenia Łemków oraz Zespół Pieśni i Tańca „Łastiwoczka”

§ IV Terminy:
Ogłoszenie Konkursu następuje 1 sierpnia 2016 i trwa aż do wyłonienia zdaniem komisji konkursowej najlepszego projektu.

§ V Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs ma charakter otwarty i ogólnoświatowy. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która zapoznała się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
2. W konkursie mogą uczestniczyć autorzy prac indywidualnie lub zespołowo. Nagroda przyznana zespołowi autorów jest traktowana jako jedna. W przypadku zespołu projektowego należy jednoznacznie wskazać przewodniczącego grupy, który będzie jej reprezentantem i któremu w przypadku wygranej zostanie wręczona nagroda.
3. Każdy uczestnik może złożyć dowolną liczbę projektów. Każdą pracę należy przesłać pojedynczo w osobnej przesyłce na adres e-mial organizatora.
4. Przystąpienie do Konkursu polega na przesłaniu droga elektroniczną projektu znaku graficznego (logo) na adres info@stowarzyszenielemkow.pl łącznie z podaniem w treści emaila danych osobowych i teleadresowych autora projektu (Nazwa, bądź Imię i Nazwisko, adres, numer telefonu, adres email)
5 Projekt logo musi:
– być niezależny od środka powielania i łatwo skalowany,
– mieć maxymalny rozmiar 5 mb
– być łatwy do rozpoznania i zapamiętania,
– być niepowtarzalny i oryginalny.
6. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.
833 z późn. zm.) dla potrzeb konkursu.
7. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie oraz przygotowaniem projektu logo ponosi uczestnik konkursu.

§ VI OCENA I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:
1. Nad przebiegiem Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa.
2. Zakończenie konkursy zostanie ogłoszone na stronie www.lastiwoczka.pl po wyłonieniu najlepszego projektu ale nie później niż w grudniu 2017r
3. Organizator zastrzega sobie prawo do publicznego ogłoszenia wyników Konkursu w terminie nie późniejszym niż 14 dni po dokonaniu rozstrzygnięcia Konkursu przez Komisję Konkursową.
4. Wyłonione drogą niniejszego konkursu logo staje się własnością organizatora konkursu, który może je w dowolny sposób wykorzystać oraz odstępować na rzecz osób fizycznych i prawnych.
5. Zwycięzca konkursu przenosi nieodpłatnie na organizatora autorskie prawa majątkowe związane z przedłożoną pracą konkursową w zakresie utrwalania, zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego wykonania albo publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania i prezentowania w Internecie pracy konkursowej.
6. Decyzja komisji konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
7. Komisja i organizator zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu, bez podania przyczyny, a co za tym idzie bez przyznania nagrody głównej.

8. Kryteria oceny prac konkursowych przez Komisję Konkursową:
– zgodność z regułami Konkursu,
– czytelność przekazu,
– estetyka,
– oryginalność.
9. Zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony o wygranej oraz o terminie i formie wręczenia nagrody telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
10. Wyniki Konkursu są ostateczne. Organizator będzie uprawniony do anulowania wyników Konkursu w przypadku powzięcia informacji, że nagrodzony projekt znaku graficznego narusza warunki, o których mowa w § VII niniejszego Regulaminu.

§ VII PRAWO WŁASNOŚCI I PRAWO WYKORZYSTANIA LOGO
1. Projekt logo musi być oryginalny, tzn. niedopuszczalne jest kopiowanie, zapożyczanie czy też powielanie innych projektów, zwłaszcza, gdy ich autor nie wyraża zgody na korzystanie z własnych prac. Projekty znaku graficznego naruszające prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa nie będą brane pod uwagę w konkursie. W przypadku wykorzystania w projekcie projektów osób trzecich, do projektu należy dołączyć zgodę osoby uprawnionej na wykorzystanie tego projektu, w nie mniejszym zakresie niż korzystanie ze zwycięskiego projektu.
2. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż jest autorem nadesłanego przez siebie projektu znaku graficznego oraz, że złożony przez niego projekt nie narusza praw osób trzecich.
Uczestnik oświadcza jednocześnie, że przysługują mu wyłączne, nie obciążone na rzecz osób trzecich autorskie prawa majątkowe do projektu logo, w szczególności donrozporządzania tymi prawami w zakresie określonym niniejszym Regulaminem, a także że zrzeka się roszczenia o podwyższenie nagrody, na podstawie przepisów prawa.
3. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich osób trzecich w zgłoszonym przez siebie projekcie. Uczestnik ponosi pełną
odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie sobie rościć prawa do nadesłanego przez Uczestnika projektu znaku graficznego.
5. Uczestnik przenosi nieodpłatnie na Organizatora, z dniem wyłonienia go jako zwycięzcy Konkursu, autorskie prawa majątkowe do zgłoszonego projektu logo oraz do jego egzemplarzy złożonych w ramach konkursu na wszelkich polach eksploatacji, a w
szczególności:
a. wyłącznego używania i wykorzystania logo we wszelkiej działalności promocyjnej, reklamowej i informacyjnej prowadzonej rzecz Organizatora i podmiotów przez niego wskazanych;
b. utrwalania i zwielokrotniania logo wszelkimi technikami graficznymi, fotograficznymi, drukarskimi, plastycznymi, informatycznymi, wizualnymi, multimedialnymi, audiowizualnymi, cyfrowymi;
c. zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu logo na nośnikach elektronicznych;
d. publicznego wystawiania i wyświetlania logo na wszelkich wystawach, imprezach, spotkaniach, konferencjach, wydarzeniach realizowanych przez Organizatora i podmioty działających na rzecz Organizatora;
e. odtwarzania, nadawania i reemitowania za pomocą wizji, wszelkimi technikami odtworzeń, nadań i reemisji;
f. wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania wszelkich materiałów promocyjnych, informacyjnych, wydawniczych i innych z wykorzystaniem logo;
g. wprowadzania do pamięci komputera i umieszczenia logo w Internecie, rozpowszechniania we wszelkiego rodzaju sieciach informatycznych, teleinformatycznych, telekomunikacyjnych, a także wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
h. publicznego wystawiania, najmu, dzierżawy i bezpłatnego użyczenia logo; i. do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania logo w kraju i za granicą;
j. zarejestrowania jako znaku towarowego

§ VIII NAGRODA
1. Nagroda główna dla zwycięskiego projektu 300 zł .
2. Pozostali uczestnicy których projekty będą równie interesujące mogą liczyć na drobne upominki i dyplomy uznania.

Uwaga!

Ogłaszamy zamknięcie konkursu.

Wpłynęła tylko jedna praca, ale od razu przypadła nam do gustu. Autorem loga jest Jakub Tomasz Baliński. Dziękujemy!